Brawl Stars


Trong Brawl Stars, người chơi được xếp hạng theo cấp độ của họ và tổng số danh hiệu. Người chơi thu thập brawlers và chọn một để sử dụng mỗi trò chơi. Brawlers có sáu loại hiếm: Chung, Hiếm, Siêu Hiếm, Sử thi, Huyền thoại và Huyền thoại. Hiện có 21 brawlers trong game, bao gồm 8 Common Brawlers, 3 Rare Brawlers, 3 Super Rare Brawlers, 3 Epic Brawlers, 2 Mythic Brawlers và 2 Legendary Brawlers. .